Xanadu Island Hotel için yapılan biyolojik atıksu arıtma tesisine gelen atıksuyun tamamı evsel kaynaklı atıksudur.

Kişi baışna su ihtiyaçları 100-300 l/kişi.gün arasında değişir. Sözkonusu yerleşimin, tatil beldesi olması dolayısıyla otel ve sosyal tesislerden kaynaklı kişi başı su tüketimi 600 l/kişi.gün'e kadar çıkabilmektedir.
Maksimum Atıksu Debisi : 1183,20 m3/gün = ~ 1200 m3/gün
Arıtma tesisi biyolojik olarak arıtılan ve dezenfekte edilen evsel nitelikli atıksu yeşil alan sulaması amacıyla kullanılmaktadır.
Xanadu Island Oteli için yapılan atıksu arıtma tesisi genel olarak fiziksel, biyolojik arıtım ve Membran Filtrasyon sisteminden oluşmaktadır.

Membran Biyoreaktörler

Endüstriyel aktif çamur sistemlerinde veya kentsel membran biyoreaktör sistemlerinde filtrasyon amaçlı kullanılmaktadır. Çamur konsantrasyonları 16 g/l'yi aşmamalıdır. Biyolojik olarak arıtılan suyun mermbranlardan geçişi sırasındaki küçük filtrasyon açıklıkları (150 kDa standart boyut) bakterileri ve organizmaları giderir. Membranlar üzerinde katmanlaşmayı gidermek ve önlemek için, havalandırma sistemi entegre edilmiştir. Sistem insan müdahalesini gerektirmeyecek şekilde, otomasyona başlı olarak çalışır.